top of page

General terms and conditions IM-ME

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van d
iensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun
wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen
uitzondering gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te
worden gedaan.

 

3. Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar.
In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.

Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven, of navragen bij uw diëtist.

 

4. Beëindigen behandeling
De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan
schriftelijk op de hoogte is gesteld.
De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste
resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

 

5. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist opdrachtgever een factuur versturen. De opdrachtgever zelf betaling verschuldigd en kan dit eventueel zelf declareren via zorgverzekering. 

 

6. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een
nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen,
zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht
bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

7. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering
over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden
verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

 

8. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

9. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke
aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen,
tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 

10. Klachten
IM-ME doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website: www.klachtenloketparamedici.nl
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: T 030 23 18 2
25 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Dinsdag t/m donderdag ook ‘s middags bereikbaar van 13.00 tot 15.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

 

11. Contactgegevens
I
M-ME

Email: info@im-me.nl

Telefoonnummer: +31 6 30615757

Berg en Dalseweg 36521 JA Nijmegen

bottom of page